Seleccionar página

1.- Compañía organizadora

A empresa organizadora é CLAQUETA COQUETA S.L., con CIF B-70154307 e domicilio social en C/MURALLA, 48, 32600. VERÍN (OURENSE) organiza un CONCURSO denominado QUERES FACER MÁIS CREATIVA A TÚA VIDA?, en diante, Os ORGANIZADORES

2.- Desvinculación con respecto a Facebook/Twitter/Instagram

Facebook/Twitter/Instagram non patrocina, avala nin administra de modo algún esta promoción, nin está asociado a ela. O usuario desvincúlase totalmente de Facebook/Twitter/Instagram e é consciente de que está a proporcionar a súa información aos ORGANIZADORES e non a Facebook/Twitter/Instagram. A información que proporcione utilizarase para xestionar a participación do concursante, comunicar os resultados do premio e para fins e usos informativos, promocionais e comerciais.

3.- Obxecto e mecánica do concurso.

O sorteo consiste en compartir un texto, un vídeo, unha fotografía, un gif? o que o participante desexe realizando unha reflexión sobre o que foi para eles Vida e Máis Ca Vida. Antes de publicala na rede social, deben utilizar o hashtag #MomentosDeVida, mencionando a @maiscavida (en Twitter) e comentando no evento de Facebook e buscar que haxa o maior número de usuarios posibles que reaccionen á publicación (gústame, encántame, retweet, like, etc). As reaccións serán valoradas por parte do Xurado de face á consecución do premio.

4.- Duración e Ámbito

O concurso comezará este 18 de abril de 2016 e finalizará o 18 de maio de 2016 ás 22.00h, tendo un mes de duración.

5.-Requisitos para participar

Poderán participar no Concurso:

  • Todas as persoas físicas que sexan fans de ambas as páxinas oficiais, contas de Twitter e Instagram dos ORGANIZADORES e que conten cun perfil de usuario real en Facebook/Twitter/Instagram.

6.- Selección do gañador/ gañadores, suplentes, comunicación e entrega

Os gañadores do premio serán seleccionados por un Xurado composto polos responsables da obra que se anunciará en breve.

7.- Premios

  • 1 Xornada para 2 persoas de visita ás diferentes localizacións onde se rodou Vida e Máis Ca Vida con algúns dos protagonistas do proxecto.

8.- Reservas e limitacións

Entenderase, a título enunciativo pero non limitativo, que se produce fraude, cando se detecta o suposto uso de aplicacións independentes ao Website; a realización dun abuso de consultas ao servidor e todos aqueles comportamentos que poidan resultar aparentemente abusivos e/ou malintencionados.

A constatación de calquera destas circunstancias durante o concurso suporá a descualificación automática do concurso así como a perda do premio se se lle outorguei.

Os ORGANIZADORES queda eximida de calquera responsabilidade no suposto de existir algún erro nos datos facilitados polos propios agraciados que impedise a súa identificación.

Igualmente non se responsabiliza das posibles perdas, deterioracións, roubos ou calquera outra circunstancia imputable a correos que poidan afectar o envío dos premios.

Os ORGANIZADORES resérvase o dereito de emprender accións xudiciais contra aquelas persoas que realicen calquera tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación ou falsificación do concurso.

Os ORGANIZADORES exclúe calquera responsabilidade por danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á falta temporal de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento dos servizos mediante os que se participa na promoción, á defraudación da utilidade que os usuarios houberen podido atribuír aos mesmos, e en particular, aínda que non de modo exclusivo, aos fallos no acceso ás distintas páxinas e envíos de respostas de participación a través de Internet.

A empresa resérvase o dereito a efectuar cambios que redunden no bo fin do concurso cando concorra causa xusta ou motivos de forza maior que impidan levala a termo na forma en que recollen as presentes bases.

Os ORGANIZADORES resérvase o dereito a aprazar ou ampliar o período do concurso, así como a facultade de interpretar as presentes bases legais.

Así mesmo, a empresa organizadora quedará exenta de toda responsabilidade se concorrer algún dos casos sinalados, así como de calquera responsabilidade polos danos e prexuízos que puidesen ocasionarse durante o gozar do premio.

9.- Protección de datos

Os datos fornecidos polos participantes serán tratados confidencialmente e recompilados nun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal, sendo os ORGANIZADORES titulares e responsables do devandito ficheiro.

Os ORGANIZADORES garanten o cumprimento íntegro da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal no tratamento dos datos persoais recollidos no presente CONCURSO, en especial polo que se refire á atención do exercicio dos dereitos de información, acceso, rectificación, oposición e cancelación de datos persoais dos concursantes.

10.- Aceptación das bases.

A simple participación no concurso implica a aceptación das presentes Bases, polo que a manifestación no sentido de non aceptación da totalidade ou parte das mesmas implicará a exclusión do participante e como consecuencia diso,Os ORGANIZADORES quedarán liberados do cumprimento da obrigación contraída con devandito participante.